Bokningsregler säsongsgäst

Bokning
Vid bokning skickas en bokningsbekräftelse till dig. Bokningen är bindande när du betalat anmälningsavgiften.

Betalning
Anmälningsavgiften på 3000 kr ska betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Vid senare bokning än 28/2 av säsongsplats görs slutbetalningen inom 10 dagar dock innan incheckning. Om betalning inte sker enligt ovanstående angivna villkor för tider och belopp är bokningen förfallen, anmälningsavgiften förverkad och campingtomten kommer att erbjudas till annan gäst.

Kostnad för el tillkommer med 2,4 kr /KWh, förbrukad el betalas vid utcheckning.

Om betalning inte sker i enlighet med reglerna, har värden rätt att kvarhålla vagnen/campingfordonet som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera över vagnen förrän hyra och eventuell annan skuld har betalats till fullo.

Avbokning
För avbokning gäller följande villkor avsedda att ersätta värdens inkomstbortfall:

Om avbokningen inkommer 7-60 dagar före upplåtelsedatum enligt avtal ska gästen betala 50% av totala beloppet exklusive anmälningsavgiften, som inte återbetalas. Vid senare avbokning än 7 dagar före upplåtelsedatum enligt avtal, eller om gästen avbryter pågående vistelse, görs inga återbetalningar och värden har rätt att ta betalt för hyresbelopp som inte betalats in.

Värden har rätt att ta betalt för kostnader utöver inkomstbortfall som denne drabbas av till följd av sen avbokning och som denne kan styrka.

Avbokas platsen under vintern och golv eller vagn är förvarat skall detta vara borta och platsen återställd inom 3 veckor, dock innan öppning aktuellt år. Ingen återbetalning av förvaringsavgift sker. Följs inte detta debiteras gästen 4000 kr.

Förvaring av vagn under vintern
Under tiden campingen är stängd är det inte tillåtet att övernatta i vagnen.

Ordningsregler
På campingplatsen tillämpas ordningsregler, se hemsida eller broschyr. Gästen har en skyldighet att ta del av dessa. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Försäkringar
Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

Campingplatsens ansvar
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Gästens ansvar
Vid avflyttning gäller att hela tomten återställs till en plan gräsyta.

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att bokningen sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallen hyra efter ordinarie dygnspris som tillämpats under den tid som gästen haft tillgång till platsen med eventuellt tillägg för beräknad skada och administrativa avgifter.

Personbil utgör en del av campingenheten och skall parkeras inom tomtmarkeringar.

Placeringen av husvagn/husbil skall ske minst 50 cm från tomtgränsen med dragkroken ut mot gatan eller med 4 meters avstånd till grannarna.

Vindskyddet får ha en höjd på max 140 cm. Det skall placeras innanför tomtmarkeringarna och får inte utgöra hinder i trafiken. Ska man sätta ner stolpar i marken måste man meddela campingvärden. De får högst sättas 30 cm ner i marken. Det är gästens ansvar om stolparna skadar något i marken.

Den som skadar egendom som tillhör värden eller andra campinggäster kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagar.

Det är inte tillåtet att folkbokföra sig på campingen.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin plats i andra hand